Infos Residencie Oproep

De centra Hageltoren, Noordpool en Box120 bieden een programma van residenties dat openstaat voor alle kunstenaars (individueel, collectief en/of projectverantwoordelijke). 

Deze residenties bevorderen vormen van onderzoek en artistieke creatie, bestemd voor het publiek. Ze benadrukken het belang van het produceren van vormen van kennis en ervaring die specifiek zijn voor de huidige artistieke creatie, waarbij de focus vooral ligt op het proces en de ontmoeting. 

Als lokale initiatieven zullen de in residentie ontwikkelde projecten zich moeten openstellen voor de buurt door synergieën tot stand te brengen met de lokale inwoners en organisaties. Dit zal resulteren in openbare of semi-openbare presentaties, waarbij een afsluitend project van de residentie het eindresultaat presenteert aan het publiek en uitgenodigde professionals. 
 

OPROEP
Deze oproep betreft het volgende seizoen van creatieve residenties 2022-2023, en heeft betrekking op de volgende gebieden :  

 • Podiumkunsten (theater, circus, performance)
 • Beeldende kunst
 • Muziek
 • Dans
 • Schrijven 

De geselecteerde projecten krijgen een plaats in de centra tussen juli 2022 en juni 2023.
De kunstenaar/kunstenares in residentie krijgt een werkruimte en professionele ondersteuning voor de duur van zijn/haar residentie.
In de ingediende aanvragen moet een creatief project worden voorgesteld waar de aanvrager bij begeleid wil worden. 
Het voorgestelde artistieke project moet aansluiten bij de lokale werking van de centra door zijn inclusieve dimensie en de mogelijke synergieën met de buurtbewoners.  
 

PROCEDURES
De aanvragers worden op basis van hun dossier en project geselecteerd door een jury die bestaat uit vertegenwoordigers van de centra Hageltoren, Noordpool en Box120.
Zij leggen hun project uit en motiveren het belang van een residentie voor de verwezenlijking ervan. Ze specifiëren ook hoe ze de band met de buurt willen uitwerken.
Afhankelijk van het voorgestelde project krijgt de resident voor een bepaalde periode een werkruimte toegewezen en krijgt hij specifieke professionele ondersteuning.
Naast een afsluiting van de residentie, bedoeld om het eindresultaat te presenteren, kunnen in overleg met elke resident en de verantwoordelijke voor de residenties een of meer openbare presentaties worden georganiseerd. 
Het project kan worden ingediend en uitgevoerd in een van de volgende talen: Frans, Nederlands of Engels. 
De aard en de duur van het begeleidend programma worden aangepast aan de behoeften en wensen.
De duur van de residentie varieert naargelang van de kenmerken van het voorgestelde project en de behoeften ervan, en van de beschikbare ruimte. De duur kan variëren van enkele dagen tot maximaal 3 weken. 
 

VOORWAARDEN VOOR EEN RESIDENTIE IN DE CENTRA

Eén enkel dossier van maximaal 15 bladzijden op A4-formaat, met:

 • cv (maximaal 2 pagina's)
 • een intentieverklaring (maximaal 2 bladzijden) met een beknopte beschrijving van 
  • de artistieke aanpak, 
  • het project van de residentie, 
  • de ideeën, verwachtingen en behoeften, 
  • hoe de nabijheid met het lokale publiek uitgewerkt wordt.
  • illustraties van recente creaties (jpg-formaat, maximale grootte: 1000 px, resolutie 72 dpi)

Dit dossier moet ten laatste op 24 april 2022 in pdf-formaat elektronisch worden teruggestuurd naar het Centrum Hageltoren.
Aanvullingen zoals persoverzichten of documentatie over recente verwezenlijkingen zijn welkom.

Artikel 1 - Voorwerp van de oproep
Elke resident krijgt een werkruimte toegewezen binnen het Centrum Hageltoren zelf, of binnen de ruimtes van de partnerinstellingen, de centra Noordpool en Box120. Het resultaat van de residentie wordt gepresenteerd tijdens een openbaar of semi-openbaar afsluitend project, dat in overleg met het team van het betrokken centrum wordt georganiseerd. 

Artikel 2 - Voorwaarden voor deelname
De kunstenaarsresidentie staat open voor elke kunstenaar, kunstenaarscollectief, auteur of curator die verbonden is aan kunstenaars die in Brussel wonen en die voldoet aan de hierboven in de oproep beschreven inhoudelijke criteria.

Artikel 3 - Artistieke domeinen
In het residentieproject van de kunstenaar kunnen alle expressiemiddelen gebruikt worden, in overeenstemming met de opdrachten, infrastructuur en huishoudelijke reglementen van het betrokken centrum.

Artikel 4 - Middelen
De geselecteerde residenten krijgen een ruimte voor onderzoek en creatie toegewezen, die zij kunnen gebruiken tijdens de openingsuren van het betrokken centrum, en volgens een welbepaald tijdschema.

Artikel 5 - Kandidaatstelling
Het dossier moet ten laatste op 24 april 2022 per e-mail naar het volgende adres worden gestuurd: touraplomb@brucity.be.

Artikel 6 - Samenstelling van de jury
De jury zal bestaan uit leden die verbonden zijn aan de centra Hageltoren, Noordpool en Box120.
De jury zal een selectie maken uit de ontvangen en geldig geachte projecten. 
De coördinator van het Centrum Hageltoren zorgt voor het goede verloop van de jury, leidt haar werkzaamheden en registreert haar beslissingen. Alle geschillen zullen door de jury worden beslecht. Haar besluiten zijn soeverein.

Artikel 7 – Resultaten
De resultaten worden in de week na de zitting van de jury per e-mail aan alle kandidaten meegedeeld. 

Artikel 8 – Uitvoering
Het project van de kunstenaarsresidentie zal resulteren in ten minste één vorm van openbare presentatie aan de buurtbewoners en eventueel aan de betrokken professionals.
Aan het begin van de residentie wordt een gedetailleerde overeenkomst ondertekend tussen het betrokken centrum en de winnaar(s).

Artikel 9 - Promotie, afbeelding van werken
Het betrokken centrum zal tijdens de gehele duur van de residentie zorgen voor de promotie van het werk van de kunstenaar. 
Het centrum behoudt zich het recht voor om het werk dat tijdens de residentie wordt gemaakt of andere afbeeldingen die met de resident worden uitgekozen, in welke vorm dan ook, af te beelden in de pers, in zijn promotiemateriaal, om bekendheid te geven aan de deelname van de kunstenaar aan het programma van residenties.

Artikel 10 – Uitsluiting
De jury en het betrokken centrum behouden zich het recht voor om op elk moment de deelname en selectie te annuleren van een kunstenaar die handelt in strijd met de doelstellingen van de residentie en het sociale doel van het betrokken centrum. Deze beslissing is definitief en er kan geen afbreuk aan worden gedaan.

Artikel 11 - Naleving van het reglement
Alleen al door zich in te schrijven, stemt de kunstenaar zonder voorbehoud in met dit reglement.

Verantwoordelijke
Stéphane Roy - stephane.roy@brucity.be

 

Een initiatief van Faouzia Hariche, Schepen van Openbaar Onderwijs, Jeugd en Human Resources van de Stad Brussel

SPORT- EN CULTUREEL CENTRUM HAGELTOREN
Slachthuisstraat 24, 1000 Brussel
touraplomb@brucity.be